Regulamin Serwisu Internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego firm.pl (dalej „Serwis”) przez Użytkowników sieci Internet, w tym:
 • rodzaj i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym dostępnym pod adresem firm.pl, będący własnością Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze [dalej: „Firm Financial”];
 • wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego firm.pl;
 • tryb zgłaszania ewentualnych błędów i/ lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie internetowym firm.pl.
 1. Niniejszy Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: firm.pl.

 


§ 2. DEFINICJE:

 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego firm.pl.
 • Aion Bank – instytucja kredytowa utworzona jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruksela, Belgia, wpisaną do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej – Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, posiadająca licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego Banku Centralnego, upoważniającą do prowadzenia działalności jako instytucja kredytowa, zgodnie z belgijskim prawem bankowym z dnia 25 kwietnia 2014 r. („Bank”); w Polsce AION BANK SA / NV działa poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000807333, REGON: 384549659, NIP 1080023480.
 • Firm Financial – Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-078 Zielona Góra, NIP 9731084720, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000964240, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK041768.
 • Administrator danych osobowych – Firm Financial
 • .firm powered by Aion Bank – przez .firm powered by Aion Bank należy rozumieć współpracę Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-078 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000964240, REGON: 52176737900000, NIP: 9731084720 z AION BANK SA / NV, instytucją kredytową utworzoną jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210 Bruksela, Belgia, wpisaną do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej – Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 403.199.306, posiadającą licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego Banku Centralnego, upoważniającą do prowadzenia działalności jako instytucja kredytowa, zgodnie z belgijskim prawem bankowym z dnia 25 kwietnia 2014 r. („Bank”); w Polsce AION BANK SA / NV działa poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000807333, REGON: 384549659, NIP 1080023480 (“Oddział”), na podstawie której, za pośrednictwem Firm Financial, będą oferowane wybrane produkty i usługi Banku, w oparciu o model bankowości jako usługi (Banking-as-a-Service).
 • Partner biznesowy – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi na rzecz Firm Financial, w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz podmioty świadczące na rzecz Firm Financial usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, telekomunikacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 • Pliki Cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysyłane ze strony internetowej firm.pl do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików Cookies, bądź je odrzucała.
 • Serwis internetowy – strony internetowe spółki Firm Financial dostępne w domenie firm.pl.
 • Treści ( Content ) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zm.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu internetowego.
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.
 • Dane osobowe – dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)


§ 3. WYMOGI PRAWNE

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: firm.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności i wykorzystania plików Cookies oraz informacjach zawartych w Nocie prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki Firm Financial. z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.

 


§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu internetowego na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, komputera lub innego urządzenia wraz z oprogramowaniem spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

1) Zaktualizowany system operacyjny: Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, Apple IOS, Android.

2) Aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, IOS Safari, Android Browser lub Internet Explorer.

3) Włączona obsługa JavaScript i Cookies.

 


§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu i zasad określonych w dokumentach wymienionych w § 3 ust. 2.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Serwisu firm.pl

 


§ 6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Firm Financial za pośrednictwem Serwisu internetowego z zastrzeżeniem ust. 2 będzie udostępniał następujące rodzaje usług (dalej „Usług”):
 • Udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o Firm Financial, informacje handlowe, informacje o produktach, informacje o współpracy z Partnerami biznesowymi, informacje dla mediów, informacje dla inwestorów etc.
 • Udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Firm Financial.
 1. Szczegółowe informacje na temat współpracy Firm Financial z innymi podmiotami, ofert Aion Bank pod marką handlową .firm powered by Aion Bank, Aplikacji mobilnej .firm, Ogólnych warunków dla Klientów Profesjonalnych oraz innych regulacji są dostępne na stronie internetowej firm.pl/dokumenty

 


§ 7. ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ W SERWISIE

 1. Firm Financial zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 2. Firm Financial nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych stron internetowych do Serwisu internetowego firm.pl
 3. Działania wymienione w § 8 ust. 1 i 2 nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.

 


§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU

 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać Firm Financial zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu internetowego i świadczenia Usług, w tym dotyczących działania Firm Financial jako pośrednika kredytowego [dalej: „ Reklamacje” ]. Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Firm Financial tj.: kontakt@firm.pl
 2. W przypadku Reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 2. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Firm Financial poinformuje o tym Użytkownika wskazując:

1) przyczyny braku możliwości udzielenia odpowiedzi na Reklamację;

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia;

3) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

 1. O rozpatrzeniu Reklamacji Firm Financial poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika, z którego została otrzymana wiadomość e-mail dotycząca złożonej Reklamacji.

 


§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Firm Financial nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Firm Financial nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Firm Financial nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Firm Financial nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Firm Financial nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 4. Firm Financial nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub niezgodny z prawem.
 5. Firm Financial nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Firm Financial.

 


§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkiego rodzaju treści opublikowane w Serwisie internetowym mogą być utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Właścicielem lub/i podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i towarowych zamieszczonych w Serwisie internetowym jest Firm Financial.
 3. Użytkownik nie będzie używał nazwy (w tym logo, znaki handlowe i towarowe) jak również części składowych w materiałach promocyjnych, bez uprzedniej zgody Firm Financial wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do korzystania z treści i materiałów zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie do użytku własnego oraz do ich udostępniania innym Użytkownikom pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności: przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Serwisu internetowego bez uprzedniej zgody Firm Financial wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Jakiekolwiek naruszenie praw wskazanych powyżej może mieć skutki w postaci odpowiedzialności cywilnej lub/i karnej.

 


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie internetowym i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Firm Financial w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z rezygnacją Użytkownika z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Firm Financial mające związek ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firm Financial. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Firm Financial będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies oraz Nota prawna dostępne w stopce niniejszego Serwisu.